Tỳ bà Trần triều

Kính tặng những ai yêu quí gốm Viêt một bản tỳ bà Trần triều cổ nhỏ bụng sệ vẽ chàm đen . 

Phạm Tuấn Hà

Xem thêm