Điếu Bát tràng tản vân

Kính mời THGV một điếu bát tràng vẽ tản vân dáng thắt cổ bồng cổ cao 

Phạm Tuấn Hà

Xem thêm