Trà thuốc bình dân …

Bộ trà: Đạp Tuyết tầm Mai

Thơ: Kỵ lư quá tiểu kiều, độc thán mai hoa sấu

Hiệu: Đãng Trai Trân Ngoạn

Điếu ống: Gỗ trắc, khảm tích tam anh chiến Lã Bố

Người đăng: Ngọa Long Sinh

Ngọa Long Sinh

Xem thêm