Thiềm thừ gốm thời Lý

Thiềm thừ
Niên đại: thế kỷ 11 -12, thời Lý
Kích thước: Cao 7cm
Sưu tập: Nguyễn Xuân Lâm – Thanh Hóa

Xem thêm