Thạp hoa nâu chân tiện

Thạp hoa nâu chân tiện bổ ô
Kích thước:
Niên đại: thế kỷ 11 – 14, thời Lý – Trần
Sưu tập: Bùi Long Quân (Lê Thị Minh Tâm) – Hà Nội

Xem thêm