Kendy Lân hý cầu gốm Chu Đậu

Kendy Lân hý cầu gốm Chu Đậu
Sản xuất vào khoảng thế kỷ 15 – thời Lê
Cao:
Sưu tập: Gia Phúc (Tp.HCM)

Xem thêm