Bộ dầm chung trà sơn thủy hữu tình

Bộ dầm chung trà sơn thủy hữu tình
Đường kính 18cm
Niên đại: thế kỷ 18
Hiệu đề : Vãn Xuân
Sưu tập: Nguyễn Minh Vỹ – Nha Trang

Xem thêm