Bình trúc lâm thất hiền

Bình gốm Lái Thiêu
Đề tài: cảnh 7 vị tiên trong rừng trúc (trúc lâm thất hiền)
Giai đoạn sản xuất: Giữa đầu TK 20
Cao: 60cm

Sưu tập: Đỗ Quyên

 

Xem thêm