Ấm men trắng vai sen

Ấm hình cá cõng tôm
Gốm men trắng và xanh rêu
Kích thước: Cao 19.5 cm
Niên đại: Triều Mạc – Lê Trung Hưng, Thế kỷ 16 -17
Sưu tập: Lê Bá Hồng – Hải Phòng

Xem thêm