Ấm hoa nâu thời Lý

Ấm hoa nâu
Niên đại: thế kỷ 11 – 13 (thời Lý)
Cao 28cm; đường kính miệng 5,5cm; đường kính đáy 11cm
Sưu tập: Bùi Long Quân (Lê Thị Minh Tâm) – Hà Nội

Xem thêm