Những tiêu bản gốm Chu Đậu

Những tiêu bản quý gốm Chu Đậu
Niên đại: thế kỷ 15 – thời Lê
Sưu tập: Âu Dương Phong (Nguyễn Hữu Tuấn) – Nha Trang

Xem thêm