Bình Tỳ Bà

Lọ Tỳ Bà nhị thái gốm Chu Đậu
Cao 17cm
Niên đại: thế kỷ 15 – thời Lê
Sưu tập: Âu Dương Phong (Nguyễn Hữu Tuấn) – Nha Trang

Xem thêm