Dĩa Quan Công bái biệt Tào Tháo

Dĩa Quan Công bái biệt Tào Tháo
Đường kính 17cm
Niên đại: thế kỷ 18
Hiệu đề : Phỏng Trùy Đạt Chế
Sưu tập: Nguyễn Minh Vỹ – Nha Trang

Xem thêm