Chân đèn đắp nổi hoa văn rồng

Chân đèn đắp nổi hoa văn rồng
Gốm Bát Tràng
Kích thước: cao 38cm; miệng 11cm; đáy 21cm
Niên đại: thế kỷ 16, thời Mạc
Sưu tập: Vũ Tấn – Hà Nội

Xem thêm