Bình men ngũ sắc

Bình ngũ sắc gốm Lái Thiêu
Giai đoạn sx: thập niên 50 TK 20
Cao 50cm
Đề tài: bổ ô vẽ tùng hạc và trúc điểu. Cổ bình trang trí 3 chữ Hán Phúc – Lộc – Thọ.

Sưu tập: Đỗ Quyên

Xem thêm