Ấm con gà men nâu

Ấm con gà men nâu
Gốm Châu Ổ
Niên đại: thể kỷ 20
Sưu tập: Lâm Dũ Xênh – Quảng Ngãi

Xem thêm