Lọ lưỡng long chầu nhật

Lọ lưỡng long chầu nhật
Gốm Châu Ổ
Niên đại: thể kỷ 20
Sưu tập: Lâm Dũ Xênh – Quảng Ngãi

Xem thêm