Đĩa Tô Đông Pha du xích bích

Đĩa Tô Đông Pha du xích bích
Đường kính 16,5cm
Niên đại: thế kỷ 18
Hiệu đề: Thận Đức Đường Bác Cổ Chế
Sưu tập: Nguyễn Minh Vỹ – Nha Trang


Ngũ bách niên tiền tục thử du
Thủy quang y cựu tiếp thiên phù

Bồi hồi kim dạ đông sơn nguyệt
Phảng phất đương niên nhâm tuất thu
Hữu khách đắc ngư lâm Xích Bích
Vô nhân tải tửu xuất Hoàng châu
Ngâm thành nhất phổ thiên sơn tịch
Cô hạc hoành giang lược tiểu chu.

Dịch thơ:

Năm trăm năm trước đã từng sang,
Cảnh cũ đầy trời nước sáng choang
Trăng bạc Đông Sơn lòng rạo rực,
Mùa thu Nhâm Tuất nhớ mơ màng.
Cá ngon khách xách sang non Bích,
Rượu ngọt ai đưa tới đất Hoàng.
Bờ nước ngâm nga ngàn núi vắng,
Qua sông thuyền nhỏ hạc bay ngang.

Hoàng Đẩu Nam 
Theo sách: Những Nét Đan Thanh – Trần Đình Sơn

Xem thêm