Bình hoa Tùng Hổ

Bình hoa Tùng Hổ gốm Lái Thiêu
Đề tài: Tùng – Hổ
Sản xuất: giữa thể kỷ 20
Kích thước: 42cm

Sưu tập: Đỗ Quyên – An Giang

Xem thêm