Ấm quả dưa thời Trần

Ấm quả dưa
Kích thước:
Niên đại: thế kỷ 13 – 14, thời Trần
Sưu tập: Nguyễn Văn Đức – Hà Nội

Xem thêm