Ấm men trắng bổ múi thời Trần

m men trắng bổ múi
Kích thước:
Niên đại: thế kỷ 13 – 14, thời Trần
Sưu tập: Nguyễn Văn Đức – Hà Nội

Xem thêm