Ngày đông ngồi ngắm tranh thêu

Mời Diễn Đàn xem hai bức tranh thêu thời Đông Dương …. Đằng sau những bức tranh là một tấm gương kiên nhẫn phi thường và nó đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp của danh họa Nguyễn Gia Trí, người xuất thân từ một gia đình nhiều đời thêu phẩm phục cho triều đình Nguyễn.

Văn Quân

Xem thêm