Lục bình gốm Sài Gòn xưa vẽ bách điệp

Lục bình gốm Lái Thiêu đề tài bách điệp
Sản xuất giữa thể kỷ 20
Cao 44cm
Sưu tập: Nguyễn Thanh Tuyền – Tp.HCM

Xem thêm