Bắc Hoa Nâu, Nam Biên Hòa: Gốm Việt Thống Nhất

Mời DĐ xem hai dòng gốm mà mình đặc biệt yêu thích.  Chiếc bình mộc khó xem, rất có thể là Thành Lễ, nếu vậy thí sẽ là ‘Bắc Hoa Nâu, Nam Thành Lễ’ 🙂

Văn Quân

Xem thêm