Ấm mini thời Lý – Trần

Ấm mini
Kích thước:
Niên đại: thế kỷ 12 – 13,
Sưu tập: Nguyễn Văn Đức – Hà Nội

Xem thêm