Ấm men trắng thời Lý – Trần

Ấm men trắng ngà
Kích thước:
Niên đại: thế kỷ 12 – 13
Sưu tập: Nguyễn Văn Đức – Hà Nội

 

Xem thêm