Ấm men trắng điểm chàm thời Trần

Ấm men trắng điểm chàm
Kích thước:
Niên đại: thế kỷ 13 – 14, thời Trần
Sưu tập: Nguyễn Văn Đức – Hà Nội

Xem thêm