Ấm men nâu thời Lý – Trần

Ấm men nâu thời Lý – Trần
Niên đại: thế kỷ 12 -13
Kích thước: Cao 15,5cm
Sưu tập: Nguyễn Xuân Lâm – Thanh Hóa

Xem thêm