Ấm hình con dơi tam thái

Ấm hình con dơi tam thái
Gốm Bát Tràng
Kích thước: cao 8,5cm; ngang 9cm
Niên đại: thế kỷ 19, thời Nguyễn
Sưu tập: Vũ Tấn – Hà Nội

Xem thêm