Nhà sưu tập: Nguyễn Minh Vỹ - Nha Trang
Mobile: 0914.016 486

Xem thêm
    'Trở thành một thương gia thật không dễ dàng, bạn cần sự tin cậy, khả năng thực hiện các đánh giá khôn ngoan và có đạo đức.' (Nhà buôn cổ vật William Chak)
    website statistics